Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Biltstraat Wijn & Whisky

De algemene voorwaarden geldend zijn onderstaand beschreven.

  1. Op het bestellen, bezorgen en ophalen van bestellingen via de webshop (de “Webshop”) via www.biltstraatwijnenwhisky.nl (de ”Website”) zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
  2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor klanten handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.
  4. Door een bestelling te plaatsen geef je aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 

Identiteit van de ondernemer

Biltstraat Wijn & Whisky

KVK: 72773286
BTW: NL193868210.B01

Bezoekadres:
Biltstraat 36

3572 BC Utrecht
Bereikbaarheid:
Telefoon:
di-za: 10:00-18:00
zo-ma: 12:00-18:00
030-2333423
E-mail:
[email protected]1 Intellectuele eigendomsrechten
1.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Biltstraat Wijn & Whisky en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de Website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Biltstraat Wijn & Whisky bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Biltstraat Wijn & Whisky zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Biltstraat Wijn & Whisky  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen en Acties
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 19% BTW.
3.4Voor acties geldt zolang de voorraad strekt en niet in combinatie met andere acties tenzij dit expliciet anders is aangegeven. 
3.5 Biltstraat Wijn & Whisky behoudt zich het recht voor actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de afnemer of een door de afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de afnemer Biltstraat Wijn & Whisky via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of het hierboven opgenomen e-mailadres ) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Als de afnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de mededeling van de afnemer betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
4.2 Als afnemer de overeenkomst herroept, ontvangt de afnemer alle betalingen die de afnemer tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de afnemer voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Biltstraat Wijn & Whisky op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van de afnemer de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Biltstraat Wijn & Whisky betaalt de afnemer terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de afnemer de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de afnemer uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de afnemer voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
4.3 Een herroeping van de bestelling kan leiden tot niet- verzending van het bestelde, tot het moment dat de verzendbevestiging is verzonden door Biltstraat Wijn & Whisky. Indien de verzendbevestiging is verzonden, kan de bestelling alleen nog succesvol herroepen worden door retourzending van de goederen in combinatie met de kennisgeving van herroeping door de afnemer. 
4.4 De afnemer dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de afnemer het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De afnemer is op tijd als de afnemer de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de afnemer.
4.5 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
4.6 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in dit artikel, draagt Biltstraat Wijn & Whisky er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.7 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
-voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
-audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

6.Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Biltstraat Wijn & Whisky) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Biltstraat Wijn & Whisky. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Biltstraat Wijn & Whisky schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Biltstraat Wijn & Whisky gegrond worden bevonden, zal Biltstraat Wijn & Whisky naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Biltstraat Wijn & Whisky en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Biltstraat Wijn & Whisky) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Biltstraat Wijn & Whisky gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Biltstraat Wijn & Whisky voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Biltstraat Wijn & Whisky is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Biltstraat Wijn & Whisky in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Biltstraat Wijn & Whisky en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Biltstraat Wijn & Whisky zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Biltstraat Wijn & Whisky slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Biltstraat Wijn & Whisky gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Biltstraat Wijn & Whisky kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Biltstraat Wijn & Whisky en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Biltstraat Wijn & Whisky op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Biltstraat Wijn & Whisky behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Biltstraat Wijn & Whisky gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Biltstraat Wijn & Whisky is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Biltstraat Wijn & Whisky alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Biltstraat Wijn & Whisky behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Biltstraat Wijn & Whisky gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Biltstraat Wijn & Whisky bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Biltstraat Wijn & Whisky is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Biltstraat Wijn & Whisky aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Biltstraat Wijn & Whisky zolang de afnemer de vorderingen van Biltstraat Wijn & Whisky uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Biltstraat Wijn & Whisky wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Biltstraat Wijn & Whisky geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Biltstraat Wijn & Whisky of een door Biltstraat Wijn & Whisky aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Biltstraat Wijn & Whisky haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Biltstraat Wijn & Whisky zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Biltstraat Wijn & Whisky.

13. Wijziging en overige toepasselijke Algemene Voorwaarden
13.1 Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra je een nieuwe bestelling bij ons plaatst. Je geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

14. Klachtenprocedure of vragen
14.1 Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over bestellingen en onze dienstverlening kun je contact opnemen met onze Klantenservice ([email protected] – 030-2333423).

14.2 Onze Klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 10:00-18:00 uur en streeft ernaar om alle vragen en klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur te behandelen. Aan deze nagestreefde termijn kunnen geen rechten worden ontleend. 

15. Digitale marketing en Social Media

15.1 De content van Facebook, Twitter en emailings is alleen bestemd voor personen van 18 jaar en ouder. Door het Facebook-account te liken, het Twitter-account te volgen of je te abonneren op de emailings bevestig je 18 jaar of ouder te zijn.
15.2 Niets mag doorgestuurd worden naar of op een andere wijze beschikbaar worden gesteld aan personen die jonger zijn dan 18 jaar.
15.3 Hoewel Biltstraat Wijn & Whisky de uiterste zorg draagt om de reikwijdte van de communicaties te beperken tot meerderjarigen, draagt Biltstraat Wijn & Whisky geen verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid van deze informatie voor minderjarigen.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Biltstraat Wijn & Whisky en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij Biltstraat Wijn & Whisky er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter